Menu:

 

ill_1南美短鯛Ⅲ

The complete book of south america dwarf cichlidⅢ

ISBN:978-986-91766-1-3

 

從短鯛的起源、定義、族群、習性、繁殖…等均有詳細的圖文介紹。本書完整的地域性魚種收集,並列出適合與短鯛混養的加拉辛科魚種,對於初學者及玩家均是極具參考價值的短鯛書籍。

 

 

 

   

 

Back